Sustainability | Strategies | International matters

Zalecenia dotyczace przeprowadzaniatransgranicznej oceny oddzialywania na srodowisko (OOS) miedzy Niemcami a Polska(dla planowanej dzialalnosci, której krajem pochodzenia sa Niemcy) [UVP, EIA]


Współpraca między Polską a Niemcami w ramach przedsięwzięć, które mogą ewentualnie powodować zna-
czące niekorzystne oddziaływania na środowisko w drugim państwie, została w ostatnich latach znacznie roz-
szerzona i osiągnęła nową jakość. Wiąże się to w szczególności z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Republiki Federalnej Niemiec z dnia 7 kwietnia 1994 roku o współ
pracy w dziedzinie ochrony środowiska (zwaną dalej „polsko-niemiecką umową o ochronie środowiska“). Umowa ta zobowiązuje oba państwa do przeprowa-
dzania transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w przypadku przedsięwzięć, które mogą ewentualnie powodować znaczące niekorzystne oddziaływania na środowisko na terytorium drugiego państwa.
Polsko-niemiecka umowa o ochronie środowiska weszła w życie w dniu 31 sierpnia 1998 roku.

Series
Texte
Number of pages
59
Year of publication
Author(s)
Marianne Richter
Abstract
Language
Polish
Publisher
Umweltbundesamt
File size
1105 KB
Price
0,00 €
Print version
not available
rated as helpful
165